20 Ocak 2016 Çarşamba

GÜRSEL UÇAR'IN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

Datça Haber gazetesinin rö­por­taj yaptığı be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar mu­ha­bi­re şun­la­rı be­lirt­ti; “Datça'nın so­run­la­rı çok be­le­di­ye­nin işi çok, Datça be­le­di­ye­sin­de ça­lış­mak is­te­dik­ten sonra o kadar ya­pı­la­cak iş var ki yeter ki sen ça­lış­mak iste, yeter ki sen Datça'yı ya­rın­la­ra ta­şı­mak için düşün, dü­şün­tük­ten sonra çok ya­pı­la­cak işi­miz var.

Dat­ça­nın önem­li pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si Re­şa­di­ye'den İskele'ye gelen yol gü­zer­ga­hı 2015 yı­lın­da ça­lış­ma­lar baş­lan­dı, öl­çüm­le­ri ya­pıl­dı, pro­je­si bir haf­ta­ya kadar ta­mam­la­nı­yor önü­müz­de­ki gün­ler­de pro­je­si ta­mam­lan­dık­tan sonra yak­la­şık ma­li­ye­ti çı­ka­rı­lıp en kısa zaman da iha­le­ye ve­ri­le­rek 2016'nın yaz se­zo­nun­da Re­şa­di­ye Datça ara­sın­da­ki yolun sıcak as­falt ça­lış­ma­sı ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açı­la­cak.Bu 2016'da ya­pa­ca­ğı­mız pro­je­ler­den 1.'si ola­cak.

Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'ndan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar olan yol gü­zer­ga­hı tek yön ola­rak kul­la­nı­la­cak.Bu pro­je­yi yazın uy­gu­la­ma­ya koy­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.Bu­nun­la be­ra­ber Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan Cum­hu­ri­yet mey­da­nı­na giden yolu tek yön ya­pa­bil­me­miz için cu­mar­te­si gün­le­ri Pazar ola­rak kul­la­nı­lan yolu aça­ca­ğız pa­za­rı ora­dan kal­dı­rıp Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu yere pa­za­rı ge­çi­ci ola­rak ta­şı­ya­ca­ğız.

2016'da Datça'nın en büyük sı­kın­tı­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan pazar ye­ri­ni be­le­di­ye­mi­zin kar­şı­sın­da bu­lu­nan imar plan­la­rın­da açık pazar yeri ola­rak gö­zü­ken ala­nın şu anda 18 uy­gu­la­ma­sı hemen bit­tik­ten sonra bel­ki­de 15 güne kadar bi­te­bi­lir, ora­nın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı yap­tık­tan sonra 2016'nın so­nu­na kadar Datça'ya ya­kı­şa­cak olan pazar yeri pro­je­si­ni ta­mam­la­mak is­ti­yo­ruz.

Ge­çi­ci ola­rak pazar yeri aynı ye­rin­de devam edecek, cu­mar­te­si gün­le­ri Datça'nın tra­fik yo­ğun­lu­ğu bir hayli fazla o yo­ğun­luk­tan kur­tul­mak için tek yön ile be­ra­ber Pazar so­ka­ğı­nı­da dönüş ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor, ge­çi­ci ola­rak Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da devam ede­cek­tir.?

Diğer yan­dan 2015 yı­lın­da yap­mış ol­du­ğu­muz 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­mız vardı, 2016 yılı içe­ri­sin­de ha­zi­ran ayına kadar 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­sı yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz.

Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de bir tane halı saha ya­pıl­dı, ama tabi o yö­re­nin halı saha ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. Diğer ma­hal­le­le­ri­miz­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın­da ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için iki ma­hal­le­mi­ze daha halı saha ya­pa­ca­ğız.2016'da ki pro­je­le­ri­miz­den bir ta­ne­si­de bu ola­cak.

Datça'yı şu anda tu­rizm açı­sın­dan ele al­dı­ğı­mız­da Datça'nın ta­nı­tı­ma ih­ti­ya­cı var. Şu anda 2016'da Datça be­le­di­ye­si ola­rak il­çe­mi­zi ta­nıt­mak bu­ra­ya tu­riz­mi ge­tir­me­nin ya­nın­da il­çe­mi­ze gelen tu­ris­te­le­ri daha nasıl mem­nun ede­bi­li­riz, daha ne tür hiz­met­ler ve­re­bi­li­riz.?

Be­le­di­ye ola­rak ön­ce­lik ola­rak bun­la­ra önem ver­me­li­yiz. Datça'ya bak­tı­ğı­mız­da ta­ma­mı özel çevre ko­ru­ma al­tın­da olan özel ve güzel bir il­çe­miz, ta­nı­tım­dan daha fazla bu sü­reç­te tu­riz­me daha iyi ha­zır­lan­ma­mız ge­re­ki­yor.?Gerçek­ten­de doğal gü­zel­li­ği ile de­ni­zi, gü­ne­şi ve kum­sal­la­rıy­la Tür­ki­ye'nin özel ve güzel bir il­çe­si. İlçe­mi­ze tu­rist ge­tir­mek için çaba gös­ter­me­mi­ze gerek yok tu­rist­ler zaten ge­li­yor, gelen tu­ris­te­le­re daha güzel nasıl hiz­met ve­re­bi­li­riz park­la­rı­mız,yol­la­rı­mız, yeşil alan­la­rı­mız, mey­dan­la­rı­mız ve mev­cut sa­hil­le­ri­miz ile ön­ce­lik bunun ha­zır­lı­ğı içe­ri­sin­de ol­ma­mız ge­re­ki­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Datça'lı­la­ra söy­le­mek is­te­di­ğim şu, gelin ek­sik­lik­le­ri be­ra­ber tes­pit ede­lim, be­ra­ber ko­nu­şa­lım, be­ra­ber pay­la­şa­lım, çö­zü­mü­de be­ra­ber ya­pa­lım.

Bü­ro­lar­da, kah­ve­ler­de Datça hak­kın­da olum­suz ko­nuş­mak ye­ri­ne be­le­di­ye­mi­zin bu­lun­du­ğu yer­le­re bun­la­rı bil­di­rin, bütün bu ek­sik­lik­le­ri biz­le­rin gör­me­si müm­kün değil il­çe­miz­de ya­şa­yan tüm du­yar­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za tes­pit et­tik­le­ri ek­sik­lik­le­ri bi­zim­le pay­la­şıp bir­lik­te il­çe­mi­zi daha iyi yer­le­re ta­şı­ma­mız için va­tan­daş­la­rı­mı­za bu şe­kil­de bir çağ­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum.”dedi.(DATÇA HABER)

(DATÇA HABER)

Yorum Gönder

DATÇA'DA MARAŞ KATLİAMI 40. YILI ANMA PROGRAMI YAPILDI.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “MAR...