4 Ocak 2016 Pazartesi

DATÇA'DA İLK OYUNCAK KÜTÜPHANESİ KURULUYOR.

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dünya ge­ne­lin­de ya­pı­lan ve bu yıl Tür­ki­ye'de ilk defa İlçe­miz­de ya­pı­la­cak olan oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ku­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre 7 yaş altı en­gel­li ço­cuk­lar ve aile­le­ri­ni des­tek­le­mek için il­çe­miz­de ku­ru­la­cak olan oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si­nin çok büyük bir değer kat et­ti­ği be­lir­til­di.Edi­ni­len bil­gi­le­re göre oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si sa­ye­sin­de çok sa­yı­da en­gel­li ve 7 yaş altı ço­cuk­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ne oyun­cak ile­ti­le­ce­ği be­lir­til­di.?Bi­lin­di­ği üzere 7 yaş altı ço­cuk­la­rın oyun­cak­lar ile oy­na­ma­sı akıl ve zihin açı­sın­dan sağ­lık­lı ço­cuk­lar ola­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

OYUN­CAK KÜ­TÜP­HA­NESİ NEDİR?

Dünya'da ilk oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si 1930 yı­lın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri 'nin Los An­ge­les ken­tin­de ku­rul­muş­tur. Bu gün bu kent­te halen 42'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si hiz­met ver­mek­te­dir.1967 yı­lın­da in­gil­te­re'de ya­şa­yan iki en­gel­li çocuk an­ne­si ve öğ­ret­men olan jill nor­ris ta­ra­fın­dan aile­ler ara­sın­da baş­la­tı­lan oyun­cak de­ği­şi­mi fik­rin­den yola çı­ka­rak bu fik­rin ge­liş­ti­ril­me­siy­le oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si açıl­mış­tır.Bugün dünya'da 5500 'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.

ÇO­CUK­LA­RA TAM DES­TEK

Be­le­di­ye'den ya­pı­lan açık­la­ma­lar eş­li­ğin­de ge­liş­miş ül­ke­ler­de çocuk ba­şı­na düşen oyun­cak har­ca­ma­sı Ja­pon­ya'da or­ta­la­ma 400 dolar, Ame­ri­ka'da 350 dolar, İngil­te­re'de 172 dolar ci­va­rın­day­ken ül­ke­miz­de 5-6 dolar ci­va­rın­da­dır.Gö­rül­dü­ğü gibi Tür­ki­ye'de ço­cuk­lar için oyun ve oyun­cak­la­ra har­ca­nan mik­tar eği­tim ma­ter­yel­le­rin­den ya­rar­lan­ma yö­nün­den ol­duk­ça azdır bu ne­den­le ül­ke­miz için erken dö­nem­den iti­ba­ren ço­cuk­la­ra oyun or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı ve oyun ma­ter­yal­le­ri­nin sağ­lan­ma­sın­da oyun­cak kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin payı çok­tur.

ÇO­CUK­LAR GE­LE­CEĞİMİZDİR

WRP İnter­na­ti­onal (Women Re­se­arc­hers in Play and Di­sa­bi­lity) ta­ra­fın­dan 3 fark­lı tipte oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ta­nım­la­mı­yor.Bun­lar tüm top­lu­mun kul­la­nı­mı­na açık olan “Halk Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri”, en­gel­li ço­cuk­lar için “Özel Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri” ve tüm yaş grup­la­rı için “Kül­tü­rel ve Sos­yal Des­tek Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri” ola­rak sı­ra­la­nı­yor.Tüm bu kü­tüp­ha­ne­le­rin ortak he­de­fi­ni ise sağ­lık­lı top­lum ve kül­tür için ço­cu­ğun ge­li­şi­min­de oyu­nun ve oyun­ca­ğın öne­mi­ni vur­gu­la­mak oluş­tu­ru­yor.Be­le­di­ye Baş­kan'lı­ğın­dan ya­pı­lan çağ­rı­la­ra göre ba­ğış­la­na­cak olan her oyun­ca­ğın il­çe­miz köy okul­la­rı­na ve Ana­do­lu köy okul­la­rı­na oyun­cak kü­tüp­ha­ne­le­ri ya­pı­la­rak sağ­lık­lı birer nesil ye­tiş­tir­mek için yav­ru­la­rı­mı­za ile­te­ce­ği be­lir­til­di.Tüm hal­kı­mı­zın kam­pan­ya'ya des­tek ver­me­si­ni bek­li­yor “ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN OY­NA­MA­DI­ĞI, YA­ŞI­NIN GEÇTİĞİ YA DA SEV­MEDİĞİ HER OYUN­CA­ĞA TALİBİZ” slo­ga­nıy­la yola çı­ka­rak hal­kı­mız­dan ya­pı­la­cak ba­ğış­la­rı bek­li­yo­ruz.Çöpe değil bir başka yav­ru­mu­za git­me­si­ni ara­cı­lık etmek is­te­riz.?Kullanı­la­bi­lir du­rum­da ki her oyun­ca­ğı İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan'lı­ğı­na ulaş­tı­ra­bi­lir­si­niz.(DATÇA HABER)

Yorum Gönder

DATÇA'DA MARAŞ KATLİAMI 40. YILI ANMA PROGRAMI YAPILDI.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “MAR...